มาทำความรู้จัก General purpose application software คืออะไรกันนะ?

application

Application software คือ โปรแกรมซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานเฉพาะอย่าง ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สำหรับ Application software ซึ่งได้รับความนิยม เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ , โปรแกรมจัดฐานข้อมูล เป็นต้น สำหรับ Application software สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่…

application

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน หรือ Application software for specific surpose

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้งานในองค์กรใด องค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้น โดยผู้ผลิตซอฟแวร์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูง โดยผ่านการวิเคราะห์ , ออกแบบ , ลงมือสร้าง และทดสอบโปรแกรมอย่างเข้มงวดจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมคำนวณภาษี, โปรแกรมระบบโรงพยาบาล เป็นต้น

ซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป หรือ General purpose software

ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้ ซึ่งเรียกว่า Database สำหรับซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่จัดการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สำหรับซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยม เช่น  Dbase, Paradox, Microsoft Access เป็นต้น

ซอฟแวร์ประมวลผลคำ หรือ Word processing software

คือ ซอฟแวร์ประยุกต์ที่ใช้ในการสร้าง , แก้ไข , เพิ่มเติม , ลบ รวมทั้งการจัดการในรูปแบบเอกสาร ทำให้เอกสารมีรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ อีกทั้งยังสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย สำหรับซอฟแวร์ประมวลผลที่ได้รับความนิยม เช่น Microsoft office word, CorelDraw, WorldPerfect, Pladao Office เป็นต้น

ซอฟแวร์คำนวณ หรือ Calculating software

มีหน้าที่ช่วยในการคิดคำนวณ โดยคุณสามารถสั่งให้คำนวณได้ตามสูตรหรือ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น สำหรับซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น Microsoft Office Excel, OpenOffice Calc เป็นต้น

ซอฟแวร์นำเสนอข้อมูล หรือ Professional software

ใช้ในการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างเอกสารสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร , รูปภาพ , แผนผัง ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ นิยมใช้ในการนำเสนอข้อมูลในมุมมองแบบกว้าง มีกลุ่มคนจำนวนมาก สำหรับซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น Microsoft Office Powerpoint, OpenOffice Impress, Pladao Office เป็นต้น

ซอฟแวร์ด้าน Graphic and multimedia software

พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานด้าน Graphic and multimedia software เช่น การตกแต่งภาพ , วาดรูป , ปรับเสียง , ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งสร้างสรรค์งานสั่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร , หนังสือพิมพ์ , E – Book ต่างๆ รวมถึงการสร้างและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม , ทันสมัย เหมาะกับสื่อแต่ละประเภท เป็นโปแกรมที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีลูกเล่นหลากหลายมากขึ้น

ซอฟแวร์การใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร หรือ Web site and communications software

เป็นโปรแกรมเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเจริญเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอันกว้างไกล จึงทำให้มีผู้พัฒนาโปแกรมเฉพาะงานเพิ่มมากขึ้น เช่น โปแกรมตรวจสอบ E-Mail , การท่องเว็บไซต์ , การจัดการ – การดูแลเว็บไซต์ , การประชุมทางไกล เป็นต้น