Mr.Mike Standham

“Don’t take other people’s criticism to heart. Instead, Listen to what they are saying And learn from it.”   “อย่าเก็บคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจ แต่จงรับฟังและใช้มันพัฒนาตัวเองดีกว่า”

Mr.John Coster

“Do not allow what you cannot do, Interfere with what you can do. You can reach your dreams faster Doing things you’re good at.”   “อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้ มาเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งที่คุณทำได้ คุณสามารถเอื้อมคว้าความฝันให้เร็วขึ้นได้ หากเลือกทำในสิ่งที่คุณรัก“

Mr.Adam Collec

You must lose your fear of being wrong In order to live a creative life.   คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์