Web Application

Application ในรูปที่ทำงานผ่าน Web อาทิ Web Browserและ Email ต่างๆ เป็นต้น หรือมาในรูปแบบของ Add On ซึ่งมีอยู่มากมาย